• صفحه اصلی
  • » مقاومت زندانیان سیاسی در برابر تلاش رئیس موقت بند 350 برای برهم زدن فعالیت های آموزش...

» زندانیان بند ۳۵۰

مقاومت زندانیان سیاسی در برابر تلاش رئیس موقت بند 350 برای برهم زدن فعالیت های آموزشی در این بند

با توجه به اینکه اکثر زندانیان سیاسی در این بند افراد دانشگاهی اعم از استاد، دانشجو و یا کارشناسان علمی و تخصصی هستند، کلاس های متنوعی در بند 350 زندان اوین دایر شده است و در هفته بیش از 60 ساعت کلاس با حدود 35 عنوان درسی دانشگاهی تشکیل می شود که اکثر قریب به اتفاق زندانیان سیاسی به فعالیت های علمی اشتغال دارند.