• صفحه اصلی
  • » هاشمی: خصوصی سازی به معنای حراج نیست...

» رییس کمیسیون صنایع مجلس

هاشمی: خصوصی سازی به معنای حراج نیست

رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت:”اشتباه نهادهای اجرایی این است که واحدهای خصوصی را حراج می کنند و صلاحیت ها را در واگذاری مورد نظر قرار نمی دهند.”