• صفحه اصلی
  • » رییس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به کاهش سرعت اینترنت در ایران: دنبال قطع اینتر...

» رییس سازمان فناوری اطلاعات

رییس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به کاهش سرعت اینترنت در ایران: دنبال قطع اینترنت نیستیم

به گزارش کلمه برنامه ریزی هایی برای کاهش مرحله به مرحله سرعت اینترنت تا انتخابات در سراسر کشور صورت گرفته که هم اکنون مراحل ابتدایی آن آغاز شده است و در هفته های آینده سرعت دسترسی از این هم کمتر خواهد شد.