• صفحه اصلی
  • » سیر نزولی صادرات دارو در پنج سال گذشته...

» روند نزولی

سیر نزولی صادرات دارو در پنج سال گذشته

علی سبحانیان می گوید:”عراق و افغانستان از داروی ایران استقبال چندانی ندارند.”