• صفحه اصلی
  • » کلمه کارگری؛ ویژه‌نامه روز جهانی کارگر/ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳...

» روزنامه کلمه کارگری

کلمه کارگری؛ ویژه‌نامه روز جهانی کارگر/ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

کلمه کارگری؛شماره ۳۶، ویژه‌نامه روز جهانی کارگر/ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

کلمه کارگری/ شماره اول؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۱

روزنامه کلمه کارگری/ شماره اول؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۱

کلمه کارگری؛ نشریه‌ای برای مستضعفان، این مطمئن‌ترین پایگاه اصلاح‌گری

اولین شماره نشریه کلمه کارگری منتشر شد؛ با این امید که هم ابزاری نو برای گسترش نهضت آگاهی بخشی باشد و هم امکانی جدید برای ارتباط گیری بیشتر با جامعه کارگری و پیوند زدن شبکه های اجتماعی حامی جنبش سبز با شبکه های اجتماعی فعال در مجامع کارگری فراهم شود. این نشریه، به واقع رسانه ای برای مستضعفان است؛ همان قشری که میرحسین آنها را مطمئن‌ترین پایگاه برای ارزش‌های برآمده از انقلاب اسلامی و آماده‌ترین قشر برای اصلاحگری می داند.