• صفحه اصلی
  • » محكومیت مدیر مسئول «صدای عدالت» به حبس...

» روزنامه صدای عدالت

محكومیت مدیر مسئول «صدای عدالت» به حبس

رای صادره برای مدیرمسئول صدای عدالت غیابی صادر شده و قابل واخواهی است.