» روح الله جعفری

از هنرمندان سینما عذرخواهی کنید

باید دست از ریاکاری بردارید، هیچ وقت شما مسلمان تر، دلسوز تر از ملت نمی باشید. هیچ وقت شما فهیم تر از طیف فرهنگ پرور و اندیشمندان و هنرمندان نمی باشید. پس، باید دنباله رو ملت باشید و هیچ وقت سعی نکنید از ملت جلوتر گام بردارید تا همه چیز به حال عادی و مطلوب خود برگردد. با پاک کردن صورت مسئله، مشکل حل نمی شود. با پوشاندن جای دمل چرکین نمی توانید ادعا کنید که محل بد بو و پر از چرک را جراحی کرده اید… آن قدر شجاعت داشته باشید که از مردم، مخصوصاً هنرمندان سینما پوزش خواسته و سعی بر تلطیف قلوب نموده و بیایید یک بار هم که شده است از جامعه اندیشمندان و هنرمندان این مملکت پوزش بطلبید و پای درد و دل آن ها، صمیمانه و نه از روی ریا بنشینید و آن گاه به دور از تغذیه فکری بی خردان و کژاندیشان اتاق فکرهای گوناگونی که ایجاد کرده اید، برای رضایت خدا، راهی به ثواب و صواب بروید.