» رمضانیه

خوارج چه كساني بودند

عقايد سخيف خوارج كه با تعصب و ناداني عجين شده بود آثار ويرانگري در جامعه اسلامي پديد آورد و خارجيان خودسرانه و به پندار شخصي هركس را كه مرتكب كبيره تشخيص مي دادند خونش را مي ريختند. چنين رفتاري كه از خاستگاه سياسي نشأت مي گرفت و با عقيده ديني توجيه مي شد از خوارج يك گروه خشن، بي منطق و متعصب ساخته بود.