• صفحه اصلی
  • » رضا ملک دوباره به زندان انفرادی منتقل شد...

» رضا ملک

رضا ملک دوباره به زندان انفرادی منتقل شد

رضاملک بیش از 70 سال سن دارد و ده سال در زندانهای اوین ، رجایی شهر محبوس بوده است و شرایط جسمانی نامناسبی دارد .او در این مدت بارها به سلول انفرادی منتقل شده و حتی مدتها در زندان نامناسب قزلحصار محبوس بوده است .