• صفحه اصلی
  • » فکه ای به وسعت ایران؛ ما هنوز در محاصره ایم...

» رزمندگان اسلام

فکه ای به وسعت ایران؛ ما هنوز در محاصره ایم

فکه و کانال حنظله امروز به وسعت ایران است. امروز بازماندگان شما به وسعت ایران در محاصره هستند. لشگر آزادی خواهان و مظلومان را امروز در اوین و رجایی شهر در محاصره قرار داده اند. آنها را با توهین و ناسزا هلاک میکنند.