• صفحه اصلی
  • » همه آنچه در روز رد صلاحیت هاشمی گذشت، به روایت شاهد عینی...

» رجایی

همه آنچه در روز رد صلاحیت هاشمی گذشت، به روایت شاهد عینی

وقتی بحث صلاحیت آیت الله هاشمی در شورا مطرح شده است، نظر تقریبا همه اعضای شورا این بوده است که صلاحیت ایشان نیاز به بحث و بررسی ندارد و پرونده را کنار گذاشته اند تا به موارد دیگری برسند. در اواسط جلسه مقامات اطلاعاتی و امنیتی! احتمالا! بدون اطلاع قبلی به شورا آمده اند و خواسته اند در جلسه شرکت کنند تا درباره مطلب مهمی نظر مشورتی! بدهند. سپس بعضی از اعضای شورا معترضانه این حضور را بی سابقه و مغایر با اصول کاری شورا و در نتیجه نافی مسولیت خود دانسته و حضور آقایان اطلاعاتی را نپذیرفته اند. در کشاکش های بعدی، قرارشده فقط مقام مافوق اطلاعاتی، در جلسه شرکت کند و مشورت(؟) بدهد! و بقیه همکاران وی از جلسه شورا بیرون بروند که بعد از این، قضایا سیر و مسیر دیگری پیدا کرده است.