• صفحه اصلی
  • » آیا سخنان محمد یزدی تفسیر شورای نگهبان از کلمه ” رجال” در قانون اساسی است؟...

» رجال

آیا سخنان محمد یزدی تفسیر شورای نگهبان از کلمه ” رجال” در قانون اساسی است؟

این سوال باقی می ماند که آیا سخنان محمد یزدی تفسیر شورای نگهبان تلقی می شود که به گونه ای غیررسمی از سوی یکی از اعضای این شورا بیان شده و یا نظر شخصی وی است؟ یعنی باز هم ابهام 34 ساله در مورد ” رجال” اصل 115 قانون اساسی به قوت خود باقی است و باز هم نیمی از جمعیت کشورمان از حق رییس جمهور شدن محروم می مانند بی آنکه توضیح واضحی در مورد دلیل آن داده شود.