» رئیس مرکز آمار

دخل و خرج مردم با هم نمی‌خواند

در سال 88 هزینه متوسط ماهانه خانوارهای شهری 826 هزار تومان بوده، در حالی که درآمد متوسط آنها به 780 هزار تومان بوده است. وضع خانوارهای روستایی البته بدتر است، چون هزینه متوسط ماهانه آنها 493 هزار تومان است، حال آنکه درآمد متوسط آنها کمتر از 437 هزار تومان است. در سال 88 نسبت به سال 87 مخارج خانوارهای شهری 5.3 درصد و مخارج خانوارهای روستایی 9.8 درصد افزایش داشته است.

رئیس مرکز آمار اعلام کرد:10 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق، 30 میلیون زیر خط فقر نسبی

براي نمونه در سال 1387 بودجه عمراني، 24 هزار ميليارد تومان بود. حال آن كه به دليل مديريت نادرست و عدم كارايي، قسمت زيادي از اين بودجه ضايع مي‌شود. اين ها بزرگترين آسيب‌هايي است كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كنند. امروزه به دليل مشكل بيكاري، ‌تورم و نيز عدم كنترل نقدينگي با وجود منابع عظيمي كه در كشور وجود دارد، بيش از 10 ميليون نفر از جمعيت ما زير خط فقر مطلق و بيش از 30 ميليون نفر آن‌ها زير خط فقر نسبي به سر مي‌برند.