• صفحه اصلی
  • » رئیس دیوان عدالت اداری: در طرح جدید جرم سیاسی، هر نقدی جرم است...

» رئیس دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری: در طرح جدید جرم سیاسی، هر نقدی جرم است

محمدجعفر منتظری معتقد است تعریف ارائه شده در طرح جرم سیاسی از سوی نمایندگان مجلس تعریف جامع و مانعی نیست.