• صفحه اصلی
  • » حماسه اقتصادی سعید مرتضوی: خرید 56.5 درصد سهام ذوب آهن اصفهان...

» ذوب آهن

حماسه اقتصادی سعید مرتضوی: خرید 56.5 درصد سهام ذوب آهن اصفهان

سازمان تحت امر سعید مرتضوی، متهم جنایت کهریزک در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، 56.5 درصد از سهام شرکت ملی ذوب آهن اصفهان را خرید.