• صفحه اصلی
  • » مونیسم علیه مونیسم (نقدی بر بخش نخست مقاله سیاستی رهایی بخش)...

» دیگری

مونیسم علیه مونیسم (نقدی بر بخش نخست مقاله سیاستی رهایی بخش)

این یادداشت، نقدی است بر برخی زوایای مقاله تحسین برانگیز “جنبش سبز و امکان زایش سیاستی رهایی بخش بر تراز دیگری” که چندی پیش در کلمه انتشار یافت. جهت اختصار، در خطوط آینده مقاله مذکور را “سیاستی رهایی بخش” خواهم نامید.