• صفحه اصلی
  • » دیدبان حقوق بشر: وضعیت کلی حقوق بشر در ایران عمیقا نگران کننده است...

» دیدبان حقوق بشر

دیدبان حقوق بشر: وضعیت کلی حقوق بشر در ایران عمیقا نگران کننده است

دیدبان حقوق بشر نوشته است که منتقدان دولت در سال ۲۰۱۲ اجازه نیافتند که در انتخابات مجلس کاندیدا شوند و رهبران مخالفان هم برای بیش از یک سال و نیم در حبس خانگی بوده اند.