• صفحه اصلی
  • » افزایش فشارها بر انجمن اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی...

» دانشگاه محقق اردبیلی

افزایش فشارها بر انجمن اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی

انجمن اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی در حال حاضر به دستور هیئت نظارت دانشگاه و فشارهای وارده از سوی حراست ، حق هیچ گونه فعالیتی ندارد.