• صفحه اصلی
  • » حرمتِ آگاهی مردم و وجوب عذرخواهی از نظام...

» دانشگاهیان سبز

حرمتِ آگاهی مردم و وجوب عذرخواهی از نظام

این عذرخواهی از کفر گفتن یا ظلم کردن یا تهمت زدن یا دروغ پراکندن یا ملت را فریفتن و یا مردم را سرکوب کردن نیست. عذرخواهی از رهبر کشوری است که معیارش برای حق، نه خدا نه مردم و نه مجموعه فضائل اخلاقی و ملی، بلکه ثبات نظام سیاسی تحت فرمان اوست.