• صفحه اصلی
  • » دانشگاه مطلوب احمدی نژاد با حذف بزرگان!...

» داشنگاه تربیت مدرس

دانشگاه مطلوب احمدی نژاد با حذف بزرگان!

موج جدید بازنشستگی اجباری با خانه نشین کردن « عابدی جعفری» و «داود کریمی دستجردی» استادان دانشگاه تهران کلید خورده است. حسن عابدی جعفری از مشاوران میر حسین موسوی در دوران انتخابات سال گذشته بود .همچنین گفته می شود تعدادی دیگر از استادان دانشگاه تهران نیز بازنشسته شده اند. هر چند اسامی دقیق این استادان هنوز اعلام نشده است اما تا زمان بازگشایی دانشگاه ها معلوم می شود که به زودی چه کسانی باید اتاق های کوچک شان در دانشگاه را برای همیشه ترک کنند.