• صفحه اصلی
  • » داریوش ممبینی، عضو شورای شهر اهواز بازداشت شد...

» داریوش ممبینی

داریوش ممبینی، عضو شورای شهر اهواز بازداشت شد

داریوش ممبینی عضو شورای شهر اهواز، روز گذشته، پیش از دومین کنفرانس مطبوعاتی خود بازداشت شد.