• صفحه اصلی
  • » دستور دادستان کل کشور درباره یک ‌طومار پیرامون فرقه “اهل حق “‌...

» دادستان ویژه روحانیت

دستور دادستان کل کشور درباره یک ‌طومار پیرامون فرقه “اهل حق “‌

با دستور دادستان کل کشور،‌ طوماری پیرامون فرقه “اهل حق ” به دادسرای ویژه روحانیت فرستاده شد.