• صفحه اصلی
  • » بیانیه خانه موسیقی: امنیت شغلی هنرمندان در خطر است...

» خانه موسیقی

بیانیه خانه موسیقی: امنیت شغلی هنرمندان در خطر است

خانه موسیقی بنا بر وظیفه و رسالت صنفی خویش که حمایت از هنرمندان فعال عرصه موسیقی است ضمن محکوم کردن برخوردهای سلیقه ای مدیران و اقدامات سخیف گروه‌های خودسر، اعتراض خود را به این روند اعلام و از مراجع ذیصلاح و بویژه از مقامات مسئول در وزارتخانه های ارشاد و کشورقویا انتظار دارد با انجام وظایف خود در جهت اصلاح این روند مخرب اقدام و در مسیر حاکمیت قانون و بازگرداندن امنیت شغلی هنرمندان شریف و زحمتکش کشور مجدانه عمل کنند.