• صفحه اصلی
  • » نجابت:آرایش سیاسی کشور پس از انتخابات سال 88 نیازمند تغییر است...

» حسین نجابت

نجابت:آرایش سیاسی کشور پس از انتخابات سال 88 نیازمند تغییر است

حسین نجابت نماینده تهران، تاکید کرد: آرایش سیاسی کشور پس از جریان انتخابات سال 88 نیازمند تغییر است.