• صفحه اصلی
  • » زمزمه حذف کوپن از چرخه اقتصاد ایران...

» حذف رایانه

زمزمه حذف کوپن از چرخه اقتصاد ایران

به هر حال به نظر می رسد اگر دستگاه اجرایی هم در حال حاضر قصد دارد یارانه کالاهای کالابرگی را حذف کند به صورت شفاف، مردم را در جریان قرار دهد تا کارگران و کارمندان و جامعه از سرگردانی خارج شوند.