» حامد ذاکر

ادبیات رئیس جمهور

در فضای مجازی، آخرین واکنش‌ها نسبت به دولت احمدی نژاد و اولین واکنش‌ها نسبت به دولت روحانی به یک امر مشترک اشاره داشت: «ادبیات شخص رئیس جمهور».