» جهان آرا

ممد نبودی ببینی…

پدر شهید جهان آرا سال گذشته نیز این روزها و در جریان انتخابات در یکی از خاطره انگیزترین مراسم شرکت داشت … به یاد پسر شهیدش … این نکته را جهت استحضار آن عده ای گفتم که تصور می کنند – و البته سعی می کنند که دیگران هم تصور کنند – همه ایثارگران و خانواده هایشان از یک طیف سیاسی خاص هستند