• صفحه اصلی
  • » فاطمه راکعی: حق احزاب برای برپایی تجمع‌های سیاسی و راهپیمایی‌ها نادیده گرفته می ش...

» جناح سیاسی

فاطمه راکعی: حق احزاب برای برپایی تجمع‌های سیاسی و راهپیمایی‌ها نادیده گرفته می شود

فاطمه راکعی گفت: در حال حاضر متاسفانه حق احزاب آن گونه كه شایسته است ،جاری و ساری نیست و بعضی از خواسته‌های احزاب مبنی بر تجمع‌های سیاسی و راهپیمایی‌ها و سایر مقولات درج شده در اساسنامه آنها كه همه در نهایت به نفع مردم و نظام است از طرف بعضی نهادهای ذی ربط نادیده گرفته می‌شود.