» جبهه و جنگ

يادداشت‌هاي یک فرمانده

كتابي كه با عنوان “يادداشت‌هاي فرمانده”در دست داريد، مجموعه‌اي است از يادداشت‌هاي روزانة سردار سرلشكر پاسدار شهيد دكتر مجيد بقايي كه در سال 1361 نوشته شده