» ثبت جهانی

سبلان ثبت جهاني مي‌شود

9 موزه باستان شناسی در استان اردبيل وجود دارد.