» توسعه

طبقه متوسط و توسعه

بی تردید تا زمانی که شایسته سالاری به معنای واقعی کلمه در جامعه جا نیافتد، وتا زمانی که علم به معنای واقعی کلمه جایگاه خود را باز نیابد و فرهنگ ضد علمی همچنان استمرار یابد و تا زمانی که به طبقه متوسط یعنی موتور توسعه جامعه بها داده نشود، هر گونه شعار عدالتخواهی، به نتیجه ضد خود منجر خواهد شد.