• صفحه اصلی
  • » شیوه تازه تواب سازی در اوین /بنویسید تقلب نشده،آزاد شوید...

» تواب سازی

شیوه تازه تواب سازی در اوین /بنویسید تقلب نشده،آزاد شوید

هر بار پیش از عید های مذهبی ،یک گروه امنیتی-قضایی در بند 350 و دادسرای زندان اوین مسقر می شوند و با وعده عفو و بخشش ، زندانیان را مورد بازجویی های طولانی و متعدد قرار می دهند.بازجوها از زندانی ها می خواهند که علیه مقامات و رهبران جنبش سبز و برخی از زندانیان سیاسی مطالبی بنویسند تا امکان آزادی مشروط و یا عفو و مرخصی آنها را فراهم کنند. همچنان یکی از درخواست های بازجویان از برخی از زندانی های حوادث پس از انتخابات این است که اعتراف کنند انتخابات ریاست جمهوری دهم در کمال صحت برگزار شده و هیچ تقلبی صورت نگرفته است.