» تغییر ساعت رسمی

اول فروردین؛ تغییر ساعت رسمی

طبق مصوبه مجلس، ساعت رسمی کشور ساعت 12 شب اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود. این ساعت تابستانی است.