• صفحه اصلی
  • » بازخوانی انتقادی تحلیلی منشور سبز...

» بیانیه 18

بازخوانی انتقادی تحلیلی منشور سبز

بهتر است منتقدانِ منشور ، مشخصاً اعلام كنند كه آيا هنجاري هست كه ديده نشده باشد ؟ آيا هنجاري هست كه بايد اصلاح شود ؟ آيا هنجاري هست كه بايد حذف شود ؟ آيا ناسازگاري در ميان هنجارها وجود دارد ؟ آيا هنجاري هست كه تضمين كافي نداشته باشد ؟ و شايد مهم تر از همه امكان استقرار كدام هنجار در نظام فعلي ممكن نيست ؟

نقدی دیگر به منشور سبز؛ منشور به ابعاد اقتصادی کمتر توجه کرده

عدم وابستگی اقتصادی دولت به مردمش بسادگی طی چند سال به عدم دلبستگی دولتمردان به ملت منجر می شود. حاکمانی که فکرشان مشغول چگونگی مصرف کردن بودجه است و خیالی برای چگونگی بدست آوردن آن ندارند به خودکامگی کشیده خواهند شد.

بيانيه شماره 18؛ يك بازخواني تحليلي – انتقادي

اين مقاله، مندرجات بيانيه ي شماره 18 ، را به سه بخش تقسيم مي كند . در ابتداي هر بخش ، خلاصه اي از محتويات بيانيه را در ساختاري قابل ارجاع مي آورد و ميزان وفاداري به متن و نگرش نگارنده را نيز نمايان مي سازد .در گام ديگر، مهمات بيانيه را تحليل مي كند و نكات مبهم و يا متناقض آن را برجسته مي سازد . گام سوم ، با رويكردي تحليلي – انتقادي و البته بنيادي تر ، به مندرجات قبلي مي پردازد . در پايان هر بخش ملاحظات و پيشنهادات صاحب مقاله مي آيند.

جنبش سبز؛ وارث هابیل در مقابل قابیل

آنچه طی یک سال گذشته مردم ایران را بیش از تقلب در انتخابات دچار شوک ساخت، خشونت حامیان دولت در قبال ولی نعمتان خود بود. چه کسی باور می کرد نیروهایی که می بایست مدافع مردم در مقابل دشمنان خارجی باشند این گونه عمل کنند؟ اما متاسفانه هزاران هزار تن به چشم خود دیدند که چه گذشت و امروز پس از یک سال با این همه ادعای قدرت حکومت، حتی یک نفر به جرم کشتن معترضین شناسایی و محاکمه نشده است.

سیری در بیانیه های راهبردی موسوی

ایده رسمی شکل گیری جنبش سبز برای پیمودن «راه سبز امید» در بیانیه ۱۱ میرحسین موسوی (شهریور ماه پس از راهپیمایی روز قدس) مطرح شد (اوج اعتراضات آرام خیابانی جنبش سبز) و امروز بیانیه ۱۸ با عنوان منشور جنبش سبز در سالگرد بزرگترین تظاهرات تاریخ ایران منتشر شده است. در اینجا مرور مختصری داریم بر بیانیه های راهبردی میرحسین موسوی (یعنی بیانیه های ۱۱، ۱۷ و ۱۸).