• صفحه اصلی
  • » بیانیه ۱۸ میر حسین موسوی و منشور سبز...

» بیانیه ۱۸ میر حسین موسوی و منشور سبز

بیانیه ۱۸ میر حسین موسوی و منشور سبز

منشور سبز: جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی خود را جلوه گر ساخته است.

بیانیه ۱۸ میر حسین موسوی و منشور سبز

جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی خود را جلوه گر ساخته است.