• صفحه اصلی
  • » راه پاسخگویی به تحریف و توهین های سیمای ضد ملی چیست؟‎...

» بیانیه ۱۷

راه پاسخگویی به تحریف و توهین های سیمای ضد ملی چیست؟‎

مردم باید بدانند که تنها رای دادن و به انتظار تحقق مطالباتشان نشستن، با واقعیت های سیاست و قدرت در ایران سازگاری ندارد. اگر مردمی در پی پایان دادن به حصر و آزادی در بندشدگان مظلوم خود هستند، باید این مطالبه را به هر نوعی که شده، آشکارا به حاکمیت منتقل کنند و تا کامیابی، دست از طلب ندارند. اینکه چگونه این روش ها امکان پذیر است، در شبکه های اجتماعی و مابین خود مردم قابل بررسی و تصمیم گیری است، اما آنچه مسلم است پایان دادن به حصر و حبس ها که هم مسئولیتی اخلاقی بر گُرده همگان و هم متصل با منافع ملی است با صبر و انتظار محقق نخواهد شد، همان طور که رادیکالیسم کور هم به سرانجامی نمی رسد. راه میانه، راه واقع بینانه تری است که در آن باید این مطالبه را دائما به زبانی مدنی و در عین حال صریح به حاکمیت منتقل کرد.

میرحسین: ما یک دولت و نظام صادق و رئوف می‌خواهیم

میرحسین موسوی بیانیه ۱۷

به یاد آر/ اقدامی که به درایت نظام تعبیر خواهد شد

بنده تعدادی از این راه حل ها را که چون نهرها و چشمه‌هایی از آب روشن می تواند فضای ملی را تحت تأثیر قرار دهد و اوضاع را به سمت بهبود ببرد ، بیا ن می کنم … آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها. بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت. و نیز آگاهیم که جریان های سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند. میر حسین موسوی بیانیه ۱۷