• صفحه اصلی
  • » حمایت «دانشگاهیان همراه جنبش سبز» از بیانیه فرزندان موسوی و کروبی؛ این صدای تظلم خ...

» بیانیه فرزندان موسوی و کروبی

حمایت «دانشگاهیان همراه جنبش سبز» از بیانیه فرزندان موسوی و کروبی؛ این صدای تظلم خواهی همه ماست

همه ی گناه رهبران دربند ما که در حبس خانگی یا در زندان ها هستند، مگر به غیر از این است که چهار سال پیش نسبت به بلای خانمان براندازی که امروزه به جان تمامی سرمایه های ملی ما افتاده هشدار دادند و خواهان بازگشت عقلانیت و درایت به اداره ی کشور بودند؟ مگر جز این می خواستند که منافع و حقوق مردم نادیده گرفته نشود تا صاحبان اصلی این آب و خاک اینگونه بر داشتن لقمه نانی بر سر سفره ی فرزندانشان و امنیتی که در سایه ی آن زندگی کنند حسرت نخورند؟

فرزند ارشد میرحسین: در مقابل تهمت های ناروا به پدر و مادرمان سکوت نمی‌کنیم

خانم کوکب موسوی درباره تاثیر آگاهی بخشی و حساسیت مردم در کم شدن ظلمها می گوید: “با شرایطی که در حال حاضر در رفتار حکومت وجود دارد و اختناقی که در جامعه ایجاد کرده اند، واکنش مردم قابل پیش بینی نیست و ما واقعا نمی دانیم بیانیه ی ما چه بازتابی در جامعه خواهد داشت. وی در عین حال تاکید می کند: ما کوتاهی نمی کنیم. و تا جایی که توان داریم درباره ی وضعیت پدر و مادر خود اطلاع رسانی و در مقابل تهمت های ناروا از ایشان دفاع می کنیم.