• صفحه اصلی
  • » همه می‌خواهند رییس‌جمهوری شوند...

» بهروز گرانپایه

همه می‌خواهند رییس‌جمهوری شوند

یکی از معانی نمادین حضور گسترده شهروندان عادی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری، شکل‌گیری این احساس در جامعه است که قدرت در بین افراد و خانواده‌هایی خاص می‌چرخد و امکان «تداول قدرت» وجود ندارد. تمرکز قدرت، ثروت و منزلت در بین گروه‌هایی خاص و فقدان تحرک یا ایجاد انسداد اجتماعی می‌تواند به کاهش انسجام اجتماعی و در نتیجه شکنندگی نظام منجر شود.