• صفحه اصلی
  • » برنج ایرانی را به سفره ها بازگردانید...

» برنج ایرانی

برنج ایرانی را به سفره ها بازگردانید

با واردات 360 هزار تنی برنج تنها ظرف سه ماهی كه از سال گذشته، بازار خوبی برای برنج ایرانی در سال جاری پیش بینی نمی‌شود.