» بازگشت به زندان اوین

بازگشت نسرین ستوده به زندان

نسرین ستوده با احضاریه ای ساعت 23 دوشنبه شب در حالی به زندان اوین بازگردانده شد که دو فرزندش گریه میکردند و حاضر نبودند از مادرشان جدا شوند. قبل از آمدن او به مرخصی با تاکید به او گفته بودند که این مرخصی طولانی و به نوعی دائمی خواهد بود.