• صفحه اصلی
  • » بازخرید و اخراج اساتید در دانشگاه بهشتی...

» بازخرید اساتید

بازخرید و اخراج اساتید در دانشگاه بهشتی

رییس دانشگاه شهید بهشتی می گوید:”هیئت ممیزه دانشگاه ممکن است چند تصمیم برای این اعضای هیئت علمی اخذ کند. ممکن است آنها بازنشسته شوند یا بدون اینکه مزایای بازنشستگی شامل حالشان شود عذرشان از دانشگاه خواسته شود.”