• صفحه اصلی
  • » انگشت نگاری خانواده های زندانیان سیاسی در ملاقات حضوری زندان رجایی شهر...

» انگشت نگاری

انگشت نگاری خانواده های زندانیان سیاسی در ملاقات حضوری زندان رجایی شهر

ملاقات هفته گذشته خانواده زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر که قرار بود با نامه دادستانی تهران برای تعدادی از این افراد به صورت حضوری انجام پذیرد، به دلیل رفتار نمامناسب و سوء مدیریت حاکم بر زندان رجایی شهر، از جمله انگشت نگاری، گرفتن عکس از ملاقات کنندگان و بازرسی بدنی توهین آمیز آنها، به صحنه اعتراض تعدادی از زندانیان و خانواده های آنها تبدیل شد.