• صفحه اصلی
  • » 4 نفر بر اثر انفجار در پتروشیمی خارک کشته شدند...

» انفجار در خارک

4 نفر بر اثر انفجار در پتروشیمی خارک کشته شدند

4 نفر بر اثر انفجار در پتروشیمی خارک کشته شدند. در این مجتمع پتروشیمی بیش از 400 نفر کار می کنند.