• صفحه اصلی
  • » انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه: این دستمزد توهین به کارگران است؛ اعتراض ...

» انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه: این دستمزد توهین به کارگران است؛ اعتراض جدی خواهیم کرد

می‌گویند افزایش دستمزد باعث تورم و گرانی می‌شود و مدام تکرار می‌شود. امروز دیگر این بهانه واقعا از نظر کارگران نخ نما شده است. کافی است که به تجربه تورم و افزایش قیمت‌ها در چند سال گذشته رجوع شود تا علت گرانی‌ها را دریافت، که این دیگر برای کارگران امری روز مره گشته است و می‌دانند علت گرانی نه تنها افزایش ناچیز حداقل دستمزد نیست بلکه اساسا ربطی به آن نداشته است.