• صفحه اصلی
  • » شش سال حبس برای عمادالدین باقی، تاوان مصاحبه با آیت‌الله منتظری...

» انجمن دفاع از حقوق زندانیان

شش سال حبس برای عمادالدین باقی، تاوان مصاحبه با آیت‌الله منتظری

عمادالدین باقی در پرونده مربوط به مصاحبه با آیت الله منتظری به 6سال زندان محکوم شد. باقی در شعبه 1057 دادگاه عمومی پرونده دیگری برای اتهام تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان دارد.