• صفحه اصلی
  • » بازخوانی انتقادی تحلیلی منشور سبز...

» انتقادی تحلیلی

بازخوانی انتقادی تحلیلی منشور سبز

بهتر است منتقدانِ منشور ، مشخصاً اعلام كنند كه آيا هنجاري هست كه ديده نشده باشد ؟ آيا هنجاري هست كه بايد اصلاح شود ؟ آيا هنجاري هست كه بايد حذف شود ؟ آيا ناسازگاري در ميان هنجارها وجود دارد ؟ آيا هنجاري هست كه تضمين كافي نداشته باشد ؟ و شايد مهم تر از همه امكان استقرار كدام هنجار در نظام فعلي ممكن نيست ؟