» امیر کلهر

کروبی هنوز هم با مرام است

وی در نامه ای که به تازگی منتشر شده و خطاب آن رییس جمهور منتخب مردم حسن روحانی است باز هم در دفاع از مردم برخاسته است