• صفحه اصلی
  • » صندلی های همایش ایرانیان در تصرف افرادی برای کف زدن!...

» امیر احمدی

صندلی های همایش ایرانیان در تصرف افرادی برای کف زدن!

با وجودی که امیر احمدی برای همایش ایرانیان دعوت شده بود اما در سالن همایش حضور نیافت و او درباره دلیل عدم حضور خود گفت:”گفتند حضورت باعث جنحال می شود.”