• صفحه اصلی
  • » امیرحسین چهلتن: تاریخ ما سرشار از دوره‌های نابخردی است / نسبت به ادبیات اصیل موضع د...

» امیرحسین چهلتن

امیرحسین چهلتن: تاریخ ما سرشار از دوره‌های نابخردی است / نسبت به ادبیات اصیل موضع دارند

تاریخ ما بار‌ها چنین دوره‌هایی را از سر گذرانده است. این تاریخ سرشار از دوره‌های نابخردی و دوره‌های ترمیم صدمات هزینه‌بر آن نابخردی‌هاست. هر وقت دوره‌ای ایجاد شده که وضعیت اندکی بهبود یافته و به قول معروف نفسی کشیده‌اند، باز هم یک جریان دیگر از راه رسیده است.