• صفحه اصلی
  • » دعوای آب تهران و سردرگمی شهروندان؛ آیا تشویش اذهان عمومی فقط برای ما روزنامه نگارا...

» الودگی اب

دعوای آب تهران و سردرگمی شهروندان؛ آیا تشویش اذهان عمومی فقط برای ما روزنامه نگاران است؟

آقایان و خانم های مسئول! باور کنید که اگر مفهوم ” تشویش اذهان عمومی ” را بشکافیم ، شما خود با این قبیل اظهارات متناقض و متضاد بزرگ ترین مشوش کننده اذهان عمومی هستید ، در حالی که اگر ما روزنامه نگاران به درستی یا حتی اگر به سهو مطلبی نوشته و ایرادی را متوجه مسئولی کنیم ، یقه ما خیلی زود در چنگال دستگاه قضایی ، وزارت ارشاد و دستگاه های دیگر گیر است !